ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย


ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์
ลำดับ หัวข้อ ปี ไฟล์
1 เทศบาลตำบลช้างเผือกจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 17/01/57 2557 ไฟล์
2 เทศบาลตำบลช้างเผือกจัดโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 บุคลากรเทศบาลตำบลช้างเผือก 17/01/57 2557 ไฟล์
3 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง แจ้งการถึงเกณฑ์เข้าเรียนในระดับปฐมวัยและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก 28 2557 ไฟล์
4 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบรางระบายน้ำ ถนนซอยแยกถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ซอย 2 หมู่ที่ 3 ต.ช้างเผือก 29/01/57 2557 ไฟล์
5 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดระเบียบพื้นที่จุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ บริเวณถนนช่างเคี่ยน หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 29/01/57 2557 ไฟล์
6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณลำเหมืองในซอยถนนช่างเคี่ยน ซอย 7 หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 04/02/57 2557 ไฟล์
7 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารโรงเพาะชำ หมู่ที่ 3 ต.ช้างเผือก 17/02/57 2557 ไฟล์
8 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนค่ายลูกเสือฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 17/02/57 2557 ไฟล์
9 ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 17/02/57 2557 ไฟล์
10 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ 17/02/57 2557 ไฟล์
11 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการดาดคอนกรีตลำเหมืองบริเวณถนนเจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน ซอย 7 หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
12 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย 3 หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
13 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ถนนเจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน ซอย 4 หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
14 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนเจ็ดยอด 1, เจ็ดยอด 2, เจ็ดยอด 3, ช่างเคีี่ยน 1, ช่างเคี่ยน 2, ช่างเคี่ยน 3, ช่างเคี่ยน 4 2557 ไฟล์
15 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชนช่างเคี่ยน 1, ช่างเคี่ยน 2, ช่างเคีี่ยน 3, ช่างเคี่ยน 4, เจ็ดยอด 1, เจ็ดยอด 2 2557 ไฟล์
16 เทศบาลตำบลช้างเผือกจัดกิจกรรมรณรงค์ลดหมอกควันในอากาศ ในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ชูชีพชาวเขา 2557 ไฟล์
17 ประกาศสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ 2557 ไฟล์
18 รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลช้างเผือก 2557 ไฟล์
19 เทศบาลตำบลช้างเผือกจัดโครงการจัดตั้งกลุ่มฝึกอบรมการจัดทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพจากขยะมูลฝอยที่ได้มาจากการคัดแยกในชุมชน ปี 2557 2557 ไฟล์
20 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลตำบลช้างเผือก บริเวณสุสานช่างเคี่ยน หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
21 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ รูปตัวยู บริเวณลำเหมืองข้างลานจอดรถโรงแรมธาริน (บ้านทรงไทย-ข้างร้านแจ่วฮ้อนพะเยาเดิม) หมู่ที่ 2 ต.ช้า 2557 ไฟล์
22 ขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปที่อยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามแก่เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาล 2557 ไฟล์
23 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาล จำนวน 2 โครงการ หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
24 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ซอย 2 หมู่ที่ 3 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
25 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงผิวจราจร บริเวณถนนข้างตลาดเทพมงคล หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
26 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำห้วยช่างเคี่ยน ฝั่งขวา (ช่วงถนนช่างเคี่ยน ซอย 5 ถึง ซอยหลังสวนโกสิ่ว) หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
27 เทศบาลตำบลช้างเผือกร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 2557 ไฟล์
28 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนซอยพระนาง พร้อมปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
29 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน ซอย 3 (ปากทางร้านจิ๋มผัดไทยและปากทางบ้านยายชื่น) หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
30 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนชมดอย ซอย 2 หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
31 เทศบาลตำบลช้างเผือกขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 ณ เทศบาลตำบลช้างเผือก ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป 2557 ไฟล์
32 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2557 ไฟล์
33 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ รูปตัวยู บริเวณลำเหมืองข้างหมู่บ้านศักดิ์ชัย หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
34 เทศบาลตำบลช้างเผือกขอเชิญร่วมรับบริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน ในวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก 2557 ไฟล์
35 ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมชุมชนตามโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน, ผู้นำชุมชน และประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ 2557 2557 ไฟล์
36 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางหน้าสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
37 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านช่างเคี่ยน หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
38 ขอเชิญร่วมแข่งขันในรายการ "กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน" 2557 ไฟล์
39 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ จากปากซอยถนนน้ำแม่ ซอย 1 ถึงปากซอยโรงแรมฮอลลิเดย์ หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
40 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนโพธาราม (จากลำห้วยแม่ขัวมุงถึงปากถนนกองกำลังผาเมือง) หมู่ที่ 3 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
41 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณปากซอยถนนสันเหมืองถึงถนนเจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน (แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก) หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
42 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนนคันคลองชลประทานสาย 17 L หน้าบ้านกำนันสามารถ หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
43 เทศบาลตำบลช้างเผือกขอเชิญร่วมรับบริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 ณ สุสานช่างเคี่ยน 2557 ไฟล์
44 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนโพธารามฝั่งซ้าย (ตั้งแต่บริเวณสามแยกถนนโพธารามถึงลำห้วยแม่ขัวมุง) หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
45 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา 2557 ไฟล์
46 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญ (MOTTO) รณรงค์ป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 2557 ไฟล์
47 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ สุสานช่างเคี่ยน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 2557 ไฟล์
48 ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา สมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนตำบลช้างเผือกแข่งขันกีฬาประชาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ 2557 ไฟล์
49 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเจ็ดยอด-อยู่เย็น ซอย 6 หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
50 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน ซอย 2 หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
51 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลานกีฬาหลังสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
52 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนนห้วยแก้วซอยตรงข้ามร้านโบ๊ทถึงสวนโกสิ่ว หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
53 แจ้งติดตามการรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ 2557 ไฟล์
54 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาช่างเคี่ยน หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
55 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ท้องถิ่นเชียงใหม่ขานรับปรองดองสมานฉันท์ 2557 ไฟล์
56 เทศบาลตำบลช้างเผือกจัดประชาคมชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 2557 ไฟล์
57 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำป้ายชื่อซอย ชื่อถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก 2557 ไฟล์
58 เทศบาลตำบลช้างเผือกขอเชิญนำสุนัขและแมวของท่าน มารับบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน ฟรี ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนัก 2557 ไฟล์
59 ขอเชิญชวนประชาชนในชุมชนโชตนาทัตพร เข้าร่วมโครงการชุมชนสัญจร ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00 น. ณ ลานหน้าชุมชนโชตนาทัตพร 2557 ไฟล์
60 กิจกรรมการพ่นสารเคมีกำจัดยุงพาหะ ตามสถานประกอบการ สถานศึกษา วัด สถานที่ราชการและเอกชน ตลอดจนที่สาธารณะต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ย 2557 ไฟล์
61 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิืทัศน์หลังสุสานช่างเคี่ยน หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
62 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ช่างเคี่ยน) หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
63 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนช่างเคี่ยน-ค่ายลูกเสือ หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
64 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนเจ็ดยอด-อยู่เย็น ซอย 10 เชื่อมถนนเจ็ดยอด-อยู่เย็น ซอย 12 และถนนอยู่เย็น ซอย 2557 ไฟล์
65 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนขวัญประชา-หลังสุสานเจ็ดยอด หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
66 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนน้ำแม่ หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
67 ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส "มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา มหาราชินี" ประจำปี 2557 2557 ไฟล์
68 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ในสุสานช่างเคี่ยน หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
69 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
70 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำป้ายบอกแนวเขตเทศบาลและป้ายบอกทาง ภายในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก 2557 ไฟล์
71 แจ้งเตือนความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย ครั้งที่ 1 ในช่วงวันที่ 19-21 สิงหาคม 2557 2557 ไฟล์
72 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแม่ขัวมุง หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
73 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
74 ประกาศสอบราคาซื้อเต้นท์ผ้าใบ 2557 ไฟล์
75 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณหลังหมู่บ้านรินทร์ หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
76 แจ้งเตือนเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ครั้งที่ 2 ในช่วงระหว่างวันที่ 1-6 กันยายน 2557 2557 ไฟล์
77 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสุสานเจ็ดยอด หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก 2557 ไฟล์
78 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 2557 ไฟล์
79 จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน "มหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ" ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เช 2557 ไฟล์
80 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายอเนกประสงค์ 2557 ไฟล์
81 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องบริหารร่างกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง 2557 ไฟล์
82 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการขนขยะมูลฝอยไปกำจัด 2557 ไฟล์
83 ร่วมส่งแรงเชียร์ ร่วมโหวต ลูกหลานชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในรายการ 2557 ไฟล์
84 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่สู่ประชาชน ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ สุสานช่างเคี่ยน 2557 ไฟล์
85 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโหวตคะแนนให้ลูกหลานชาวจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศรายการ 2557 ไฟล์
86 ขอเชิญชวนหน่วยงาน ชมรมต่าง ๆ ในพื้นที่ จัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจาก สปสช ปี 2558 2557 ไฟล์
87 หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ 2559 2557 ไฟล์
88 ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนโพธาราม (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิ 2557 ไฟล์
89 ขอเชิญทุกท่านร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณห้าแยกถนนช่างเคี่ยน-เจ็ดยอด 2557 ไฟล์
90 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขยายระยะเวลาดำเนินการศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ 2557 ไฟล์
91 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ พ.ศ..... 2557 ไฟล์
92 ขอความร่วมมือประชาชน องค์กร และวัดในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ตำบลและชุมชน งดเว้นการปล่อยโคมลอย 2557 ไฟล์
93 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ พ.ศ.... 2557 ไฟล์
94 ประชาสัมพันธ์การปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2557 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 2557 ไฟล์
95 ประชาสัมพันธ์การปล่อยโคมลอยในเทศกาลลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี 2557 ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ 2557 ไฟล์
96 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาลตำบลช้างเผือก ราย 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2557 ไฟล์
97 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 2557 ไฟล์
98 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2557 ไฟล์
99 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการชุมชนสัญจร ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก 2557 ไฟล์
100 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 2557 ไฟล์
101 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง คุณสมบัติและแนวทางปฏิบัติของผู้สูงอายุ ในการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รุ่นที่ 8) ประจำป 2557 ไฟล์
102 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง คุณสมบัติและแนวทางปฏิบัติของผู้พิการ ในการรับลงทะเบียนผู้พิการ (รุ่นที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 2557 ไฟล์
103 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รุ่นที่ 8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255 2557 ไฟล์
104 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการขนขยะมูลฝอยไปกำจัด โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 2557 ไฟล์
105 ประกาศอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านช่างเคี่ยน หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2557 ไฟล์
106 ประกาศจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคันคลองชลประทานสาย 17 L (สายบน) หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 2557 ไฟล์
107 ประกาศจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสภาพภฺมิทัศน์ลำห้วยช่างเคี่ยน หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 2557 ไฟล์
108 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนฝั่งบ้านช่างเคี่ยน (บริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็ก) หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
109 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินกำจัดวัชพืชรกรุงรังและห้ามเผาใบไม้-กิ่งไม้-ขยะมูลฝอยทุกชนิดโดยเด็ดขาด 2557 ไฟล์
110 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนช่างเคี่ยน-อยู่เย็น ซอย 5 หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
111 เทศบาลตำบลช้างเผือกขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดถนนซอยโกสิ่ว-ห้วยแก้ว ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. 2557 ไฟล์
112 ประกาศจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักถนนเคียงดอย และถนนเคียงดอย ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
113 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนนซอย PCS หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
114 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเจ็ดยอด-อยู่เย็น ซอย 2,3 หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
115 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" โดยจะมีพิธีเปิด ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาล 2557 ไฟล์
116 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 2557 ไฟล์
117 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเจ็ดยอด-อยู่เย็น ซอย 7 พร้อมปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 2 2557 ไฟล์
118 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรฝั่งบ้านเจ็ดยอด บริเวณถนนข้างป่าช้าศรีสุด หมู่ที่ 5 ต.ช้างเผือก 2557 ไฟล์
119 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกวาดและดูดฝุ่นถนน จำนวน 1 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ 2557 ไฟล์
120 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557, ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และป 2558 ไฟล์
121 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณปากทางร้านเสริมสวยหน่อยบิ้วตี้ ถึงสามแยกร้านส้มตำ(ซอยกองกีด) หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2558 ไฟล์
122 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน ซอย 3 หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2558 ไฟล์
123 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกวาดและดูดฝุ่นถนน จำนวน 1 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2558 ไฟล์
124 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่สู่ประชาชน ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ สุสานช่างเคี่ยน 2558 ไฟล์
125 ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ไปตรวจดูแผนผังข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำ 2558 ไฟล์
126 ขอความร่วมมือประชาชน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกัน ควบคุมการเผาป่า และการเผาในที่โล่ง โดยงดการเผาทุกชนิดในช่วงเวลาควบคุมการเผา 60 วัน 2558 ไฟล์
127 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก แก่ประชากรกลุ่มอายุ 20 ถึง 50 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใ 2558 ไฟล์
128 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงรั้วบริเวณสุสานข่วงสิงห์ หมู่ที่ 3 ต.ช้างเผือก 2558 ไฟล์
129 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศูนย์โทรคมนาคม หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2558 ไฟล์
130 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสุสานเจ็ดยอด หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2558 ไฟล์
131 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 2558 ไฟล์
132 เทศบาลตำบลช้างเผือกขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558 2558 ไฟล์
133 แจ้งรายชือผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก 2558 ไฟล์
134 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนในหมู่บ้านวิมานพรหม หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2558 ไฟล์
135 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกวาดและดูดฝุ่นถนน จำนวน 1 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2 2558 ไฟล์
136 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลำเหมืองบริเวณข้างโรงแรมธาริน หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2558 ไฟล์
137 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารศูนย์เครื่องจักรกล หมู่ที่ 3 ต.ช้างเผือก 2558 ไฟล์
138 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเจ็ดยอด-ช่างเคี่่ยน หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2558 ไฟล์
139 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมอบรมคณะกรรมการชุมชนและประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) 2558 ไฟล์
140 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลำเหมืองบริเวณถนนน้ำแม่ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2558 ไฟล์
141 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบผันน้ำจากคลองชลประทานสาย 17 L ไปวัดเจ็ดยอด หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2558 ไฟล์
142 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนแม่ขัวมุง (จากปากซอยเขตทหารถึงบ้านสวนล้านนา) หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2558 ไฟล์
143 กำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2558 2558 ไฟล์
144 การดูแลสุขภาพจากผลกระทบเรื่องปัญหาหมอกควัน 2558 ไฟล์
145 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านเจ็ดรินทร์ หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2558 ไฟล์
146 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2558 ไฟล์
147 ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก เข้าอบรมหลักสูตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดในสัตว์ปีก ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น 2558 ไฟล์
148 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานจอดรถเทศบาลตำบลช้างเผือกพร้อมอาคารคลุม หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2558 ไฟล์
149 เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา 2558 ไฟล์
150 ขอเรียนเชิญประชาชนในชุมชนบ้านข่วงสิงห์และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเทศบาลสัญจรเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมชน ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 25 2558 ไฟล์
151 เทศบาลตำบลช้างเผือกจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% 2558 ไฟล์
152 เผยแพร่ข้อมูลการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก ตามที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้พิจารณาจัดทำแล้วเสร็จ 2558 ไฟล์
153 ขอเชิญชวนประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือกและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่บริเวณสุสานศรีสุดจัดตั้งสถานธนานุบาล (โร 2558 ไฟล์
154 ขอเชิญชวนเจ้าของสถานประกอบการหรือผู้แทน เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังน้ำทิ้ง น้ำเสียจากอาคาร และฟื้นฟูแหล่ะน้ำสาธารณะ ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 2558 ไฟล์
155 สำนักงาน กสทช. ฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินทุกคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้มาลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 2558 ไฟล์
156 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องบริหารร่างกายกลางแจ้ง จำนวน 9 ชุด พร้อมติดตั้งบริเวณที่ทำการชุมชนโชตนาทัตพร หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก 2558 ไฟล์
157 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารคลุมประตูน้ำ บริเวณฝั่งบ้านช่างเคี่ยน (เหลาหัว) หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก 2558 ไฟล์
158 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะบรรทุกพร้อมติดตั้งชุดตู้ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คัน 2558 ไฟล์
159 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคันคลองชลประทาน สาย 17 L (สายบน) หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2558 ไฟล์
160 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนค่ายลูกเสือ ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2558 ไฟล์
161 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแม่ขัวมุง ซอย 2 หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2558 ไฟล์
162 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะบรรทุกพร้อมติดตั้งชุดตู้ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คัน 2558 ไฟล์
163 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลำเหมืองบริเวณคอนโดขวัญประชาถึงลำเหมืองซอยสันเหมือง หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2558 ไฟล์
164 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล 2558 ไฟล์
165 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญ (MOTTO) เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2558 ไฟล์
166 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง รายงานการดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 2558 ไฟล์
167 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 2558 ไฟล์
168 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนศูนย์โทรคมนาคม ซอย 2 หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2558 ไฟล์
169 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะบรรทุกพร้อมติดตั้งชุดตู้ประชาสัมพันธ์ (ครั้งที่ 2) 2558 ไฟล์
170 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้รางเลื่อน 8 ช่อง จำนวน 4 ชุด พร้อมติดตั้ง 2558 ไฟล์
171 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2558 ไฟล์
172 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนบ้านแพะ (บริเวณปากทางเชื่อมถนนโพธาราม) หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2558 ไฟล์
173 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนแม่ขัวมุง ซอย 4 หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2558 ไฟล์
174 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมเซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถสุขาเคลื่อนที่ 2558 ไฟล์
175 ประกาศจ้างเหมาดำเนินการขนขยะมูลฝอยไปกำจัด โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 2558 ไฟล์
176 ขอเชิญชวนผู้ที่เป็นเจ้าของสุนัขและแมว เข้าร่วมกิจกรรมการคุมกำเนิดแบบถาวร(ทำหมัน) ในสุนัขและแมว 2558 ไฟล์
177 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ผลการตัดสินกิจกรรมประกวดคำขวัญ (MOTTO) เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2558 ไฟล์
178 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะบรรทุกพร้อมติดตั้งชุดตู้ประชาสัมพันธ์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 คัน 2558 ไฟล์
179 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ และเบี้ยยังชีพเด็กแรกเกิด 2558 ไฟล์
180 แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดหน่วยบริการสำหรับประชาชนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลช้างเผือก 2558 ไฟล์
181 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 2558 ไฟล์
182 ขอความร่วมมือสถานบันเทิงและโรงแรมในพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก งดใช้เสียงดังจากพลุ ประทัด หรือเครื่องขยายเสียงในพื้นที่ใกล้เคียง 2558 ไฟล์
183 ประกาศจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ลำห้วยช่างเคี่ยน หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2558 ไฟล์
184 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนยี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2558 2558 ไฟล์
185 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะบรรทุกพร้อมติดตั้งชุดตู้ประชาสัมพันธ์ (ครั้งที่ 3) 2558 ไฟล์
186 การประปาส่วนภูมิภาคสาชาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อตัดประสานท่อเมนเก่าเข้ากับท่อเมนใหม่ ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 10.0 2558 ไฟล์
187 ืทอท. ขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยโคมลอยช่วงเทศกาลลอยกระทง 2558 ไฟล์
188 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควัน โคมลอย (โคมไฟ) และมาตรการการป้องกันอันตรายจากดอกไม้เพลิง พ.ศ. 2558 2558 ไฟล์
189 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะบรรทุกพร้อมติดตั้งชุดตู้ประชาสัมพันธ์ (ครั้งที่ 3) จำนวน 1 คัน 2558 ไฟล์
190 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) แจ้งปิดน้ำเพื่อต่อท่อประสานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 - 17.00 น. 2558 ไฟล์
191 เทศบาลตำบลช้างเผือกขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี 2559 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 2559 ไฟล์
192 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองหลังร้านกาแฟลาเต้ หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2559 ไฟล์
193 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่า ปี 2559 2559 ไฟล์
194 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก 2559 ไฟล์
195 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการหอพัก เข้าร่วมอบรมการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหอพัก ตาม พ.ร.บ.หอพัก 2558 2559 ไฟล์
196 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยช่างเคี่ยนตั้งแต่ถนนช่างเคี่ยนถึงหลังสุสานช่างเคี่ยน หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2559 ไฟล์
197 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนซอยพระนาง หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2559 ไฟล์
198 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2559 ไฟล์
199 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2016)" ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 2559 ไฟล์
200 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2559 ไฟล์
201 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม พร้อมปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ภายในฌาปนสถาน 3 แห่ง ต.ช้างเผือก 2559 ไฟล์
202 ตารางแผนปฏิบัติการรณรงค์ฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ 2559 2559 ไฟล์
203 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอแม่อาย 2559 ไฟล์
204 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอเล็กทรอน 2559 ไฟล์
205 ขอเชิญชวนเยาวชน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 2559 ไฟล์
206 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญ (MOTTO) เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2559 ไฟล์
207 คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ (เล่มที่ 1) 2559 ไฟล์
208 คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ 10 เรื่องที่น่ารู้ (เล่มที่ 2) 2559 ไฟล์
209 รู้เท่าทันไวรัสซิกา หรือไข้ซิกา 2559 ไฟล์
210 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะบรรทุกพร้อมติดตั้งชุดตู้ประชาสัมพันธ์ (ครั้งที่ 4) 2559 ไฟล์
211 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ "มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา มหาราชินี" 2559 ไฟล์
212 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 2559 ไฟล์
213 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ถนนหน้าบ้านกำนันสามารถ หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก 2559 ไฟล์
214 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก 2559 ไฟล์
215 ประกาศจ้างเหมาดำเนินการขนขยะมูลฝอยไปกำจัด โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 2559 ไฟล์
216 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนศูนย์โทรคมนาคม ซอย 1 (ตั้งแต่แยกถนนเชียงใหม่-ลำปาง ถึงหลังโรงแรมธารินผ่านร้านเป็นเส้น) หมู่ที่ 2 2559 ไฟล์
217 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนเจ้าบ้าน ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก 2559 ไฟล์
218 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนโพธาราม ซอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก 2559 ไฟล์
219 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้านวิมานพรหม หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก 2559 ไฟล์
220 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลานคอนกรีตบริเวณที่พักขยะข่วงสิงห์ หมู่ที่ 3 ต.ช้างเผือก 2559 ไฟล์
221 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลานกีฬาบริเวณสุสานช่างเคี่ยน หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2559 ไฟล์
222 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ลำห้วยแม่ขัวมุง หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 2559 ไฟล์
223 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนซอยพระนาง (สายบน) หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2559 ไฟล์
224 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเจ็ดยอด หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2559 ไฟล์
225 ประกาศผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2559 ไฟล์
226 ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจรรารจรค่ายลูกเสือ หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2559 ไฟล์
227 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนโพธาราม ซอย 2 (แยกขวา) หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2559 ไฟล์
228 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนซอยข้างพีพีอพาร์ทเม้นท์ (หลังเลิฟโบ๊ท) หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2559 ไฟล์
229 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ลำห้วยช่างเคี่ยน หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2559 ไฟล์
230 เชิญชวนเข้าร่วมประมูลซืั้อทรัพย์ลูกหนี้ภาษีโรงแรือนและที่ดินของเทศบาลตำบลช้างเผือก 2559 ไฟล์
231 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ และมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร 2559 ไฟล์
232 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีการจัดงานนิทรรศการ "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์กาล ตามรอยพ่อ" ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 2559 ไฟล์
233 เทศบาลตำบลช้างเผือกขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2560 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 2560 ไฟล์
234 ขนส่งเชียงใหม่ (แม่เหียะ) เปิดให้บริการใบอนุญาตขับรถ ทุกครึ่งวันเสาร์แรกของเดือน 2560 ไฟล์
235 การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2560 2560 ไฟล์
236 ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญ (MOTTO) เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 2560 ไฟล์
237 ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางตัวยูในลำห้วยช่างเคี่ยน ตั้งแต่หลังหออัพนอร์ท ถึงทางแยกถนนแม่ขัวมุง หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก 2560 ไฟล์
238 ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการเทศบาลสัญจรเพื่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมชน ในวันที่ 7 และ 8 กุมภาพันธ์ 2560 2560 ไฟล์
239 ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก และการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล 2560 ไฟล์
240 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนแม่ขัวมุง ซอย 5 หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2560 ไฟล์
241 โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 2560 ไฟล์
242 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง เจตนำนงสุจริตในการบริหารเทศบาลตำบลช้างเผือก มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 2560 ไฟล์
243 ประกาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เรื่อง กำหนดการส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูแล้งและสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ปี 2559/2560 (ฉบับที่ 2) 2560 ไฟล์
244 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวนไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 7 คัน 2560 ไฟล์
245 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแม่ขัวมุง ซอย 4 หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2560 ไฟล์
246 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (เฉพาะส่วนของรายละเอียดของเส้นท 2560 ไฟล์
247 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งขวา ซอย 3 หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2560 ไฟล์
248 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองเชื่อมถนนเจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน ซอย 7 (หลังบ้านคุณอุไร เงาคำ) หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2560 ไฟล์
249 เชิญชวนทุกคน กด Like & Share facebook เพจ ปรองดองเป็นของประชาชน 2560 ไฟล์
250 ปรองดองเป็นของประชาชน 2560 ไฟล์
251 ตารางการดำเนินงานการพ่นสารเคมีป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560 2560 ไฟล์
252 ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก และประชุมประชาคมระดับตำบล 2560 ไฟล์
253 คุณรู้จัก AIDS...ดีแค่ไหน? 2560 ไฟล์
254 ขอเชิญทุกท่านร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ 10,999 ดอก ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 22 กันยายน 2560 ณ เทศบาลตำบลช้างเผือก 2560 ไฟล์
255 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 2560 ไฟล์
256 ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก และประชุมประชาคมระดับตำบล 2560 ไฟล์
257 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 2560 ไฟล์
258 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้านสนสวย หมู่ที่ 5 ตำบลช้างเผือก 2560 ไฟล์
259 การแข่งขันกีฬาประชาชน ประจำปี 2560 2560 ไฟล์
260 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 2560 ไฟล์
261 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง จ้างเหมาดำเนินการขนขยะมูลฝอยไปกำจัด โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 2560 ไฟล์
262 ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งชื่อ "โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลช้างเผือก" 2560 ไฟล์
263 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถประชาสัมพันธ 2560 ไฟล์
264 เปิดรับสมัครเข้าเรียนในศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก 2560 ไฟล์
265 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2560 ไฟล์
266 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2560 ไฟล์
267 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ การประดับผ้าบริเวณเสาไฟฟ้า 2560 ไฟล์
268 กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตการประกอบกิจการหอพัก รวมทั้งคำขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน ฯลฯ 2560 ไฟล์
269 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ เทศบาลตำบลช้างเผือก 2560 ไฟล์
270 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2560 ไฟล์
271 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2560 ไฟล์
272 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2560 2560 ไฟล์
273 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน กรณียื่นแบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2560 2560 ไฟล์
274 หนังสือมอบอำนาจ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และหรือ คนพิการ 2560 ไฟล์
275 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนศูนย์โทรคมนาคม (หน้าตึกขาว) หมู่ที 2560 ไฟล์
276 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนช่างเคี่ยน ซอย 5 หมู่ที 2560 ไฟล์
277 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 2560 ไฟล์
278 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 2560 ไฟล์
279 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2560 ไฟล์
280 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนศูนย์โทรคมนาคม (หน้าตึกขาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2560 ไฟล์
281 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2560 ไฟล์
282 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2560 ไฟล์
283 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (กองคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2560 ไฟล์
284 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin 2560 ไฟล์
285 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 2560 ไฟล์
286 สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ 2560 ไฟล์
287 ประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่ได้รับการติดตั้งเครื่องรับชำระเงิน (EDC) จากธนาคารกรุงไทย ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2560 ไฟล์
288 ปฏิทินกิจกรรมหรือปฏิทินงานศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก ณ ห้องประชุมแม่สนอง แตงอ่อน วัดเจ็ยดยอด พระอารามหลวง 2560 ไฟล์
289 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ฯลฯ โครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้วสุสานช่างเคี่ยน หมู่ที่ 2560 ไฟล์
290 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ฯลฯ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนศรีสุด หมู่ท 2560 ไฟล์
291 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนศรีสุด หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ด้ว 2560 ไฟล์
292 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ฯลฯ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณสุสานเจ็ดยอด หมู่ 2560 ไฟล์
293 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ข้อมุูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนเคียงดอ 2560 ไฟล์
294 จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรม ?ชาวเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรม ?ชาวเชียงใหม่ วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน กับ ตูน Bodyslam? 2560 ไฟล์
295 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนเคียงดอย ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2560 ไฟล์
296 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ข้อมุูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงฟุตบาทพร้อมซ่อมแซมผิวจราจร ถนนคันคลองชลประท 2560 ไฟล์
297 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2560 ไฟล์
298 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟุตบาทพร้อมซ่อมแซมผิวจราจร ถนนคันคลองชลประทาน สาย 17 L (สายบน) หมู่ที่ 2 ต.ช้างเ 2560 ไฟล์
299 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ข้อมุูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร 2560 ไฟล์
300 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ข้อมุูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำบริเวณถนนแยกซ้ายซอยหมู่บ้านสนสวย 2560 ไฟล์
301 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนเจ็ดยอด-อยู่เย็น ซอย 8 หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2560 ไฟล์
302 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ข้อมุูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ งานจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ จำนวน 4 แห่ง ภายใน 2560 ไฟล์
303 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนลัดดาแลนด์อุทิศ พร้อมปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2560 ไฟล์
304 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ลำห้วยแม่ขัวมุง หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชีย 2560 ไฟล์
305 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงลานกีฬาบริเวณสุสานช่างเคี่ยน หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เ 2560 ไฟล์
306 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเจ็ดยอด หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเ 2560 ไฟล์
307 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ลำห้วยช่างเคี่ยน หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชี 2560 ไฟล์
308 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางตัวยูในลำห้วยช่างเคี่ยน ตั้งแต่หลังหออัพนอร์ทถึงทางแยกถนนแม่ขัวมุง ห 2560 ไฟล์
309 ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2560 ไฟล์
310 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณลำเหมืองบ้านเกตุแก้วเชื่อมถนนเจ็ดยอด หม 2560 ไฟล์
311 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนลัดดาแลนด์อุทิศพร้อมปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชีย 2560 ไฟล์
312 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยแยกเชื่อมถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ซอย 2 หมู่ท 2560 ไฟล์
313 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี 2561 ไฟล์
314 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนลัดดาแลนด์อุทิศ พร้อมปรับปรุงผิว 2561 ไฟล์
315 เทศบาลตำบลช้างเผือกขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561 2561 ไฟล์
316 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณที่ล้าง 2561 ไฟล์
317 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญ (MOTTO) เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2561 ไฟล์
318 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2561 ไฟล์
319 แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 2561 ไฟล์
320 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในที่พักขยะข่วงสิงห์ หมู่ที่ 3 ต.ช้างเผือก อ.เมื 2561 ไฟล์
321 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน และขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน 2561 ไฟล์
322 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (P61010011679) จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน และขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน 2561 ไฟล์
323 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสีเพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2561 ไฟล์
324 การจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ของเทศบาลตำบลช้างเผือก 2561 ไฟล์
325 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน และขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 2561 ไฟล์
326 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการก่อสร้างรางตัวยูในลำห้วยช่างเคี่ยนเชื่อมถนนช่างเคี่่ยน ซอย 4 (บริ 2561 ไฟล์
327 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางตัวยูในลำห้วยช่างเคี่ยนเชื่อมถนนช่างเคี่ยน ซอย 4 (บริเวณหอพักอัพนอร์ท) หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผ 2561 ไฟล์
328 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (P61010050636) โครงการก่อสร้างรางตัวยูในลำห้วยช่างเคี่ยนเชื่อมถนนช่างเคี่ยน ซอย 4 (บริเวณหอพักอัพนอร์ 2561 ไฟล์
329 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินกำจัดวัชพืชต้นไม้ปกคลุมรกรุงรัง เศษวัสดุเชื้อเพลิง และห้ามเผาใบไม้ กิ่งไม้ ขยะมุลฝอย ในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด 2561 ไฟล์
330 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2561 ไฟล์
331 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน ซอย 5 2561 ไฟล์
332 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61020010454 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 2561 ไฟล์
333 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61010053094 โครงการจัดซื้อจัดหาที่ดินพร้อมสิ่งปลู 2561 ไฟล์
334 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน และขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน 2561 ไฟล์
335 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน ซอย 5 ต.ช้างเผือก 2561 ไฟล์
336 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ผลการติดสินกิจกรรมประกวดคำขวัญ (MOTTO) และผลการตัดสินกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไฟล์
337 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ จ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ จำนวน 3 แห่ง ภายในเขตเทศบาลตำบลช้า 2561 ไฟล์
338 ขอเชิญนำสุนัขและแมว มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และลงทะเบียนการทำหมีนถาวร ตามโครงการณรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 2561 ไฟล์
339 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดใหญ่ จำนวน 2561 ไฟล์
340 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณซอยเชื่อมถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ซอย 2 ม.3 ต 2561 ไฟล์
341 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน และขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน 2561 ไฟล์
342 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (อาคารพาณิชย์) จำนวน 1 แห่ง เพื่อจัดตั้งเป็นสถานธนานุบาล 2561 ไฟล์
343 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนซอยสุขใจ หมู่ที่ 2 งบประมาณตั้งไว้ 3,350, 2561 ไฟล์
344 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P61030029078 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนซอยสุขใจ 2561 ไฟล์
345 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนซอยสุขใจ หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) 2561 ไฟล์
346 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงอาคารบำเพ็ญบุญในสุสานเจ็ดยอด หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2561 ไฟล์
347 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ในสุสานคริสต์ หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2561 ไฟล์
348 ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลช้างเผือก 2561 ไฟล์
349 ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 2561 ไฟล์
350 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการก่อสร้างรางตัวยูในลำห้วยแม่ขัวมุงถึงหลังโรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ ต 2561 ไฟล์
351 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนสุขใจ ซอย 1-2 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก 2561 ไฟล์
352 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนสุขใจ ซอย 1-2 หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2561 ไฟล์
353 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางตัวยูในลำห้วยแม่ขัวมุงหลังโรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2561 ไฟล์
354 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนแม่ขัวมุง (เริ่มจากว 2561 ไฟล์
355 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P61040031071 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมปรับปร 2561 ไฟล์
356 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนแม่ขัวมุง (เริ่มจากวงเวียนจนถึงลำห้วยช่างเคี่ยน) หมู่ท 2561 ไฟล์
357 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย 2561 ไฟล์
358 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61050009217 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมปรับปรุงฝ 2561 ไฟล์
359 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย ซอย 1 หมูู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 2561 ไฟล์
360 ประโยชน์และแนวทางการเข้าถึงสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 25 2561 ไฟล์
361 สำนักนายกฯ เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 2561 ไฟล์
362 เทศบาลตำบลช้างเผือก จัดอบรมโครงการให้ความรู้ทางวิชาการแก่บุคลากรเทศบาล ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 2561 ไฟล์
363 ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาคมระดับตำบล 2561 ไฟล์
364 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนอนุสาวรีย์สิงห์ หมู่ที่ 3 ต.ช้างเผือก 2561 ไฟล์
365 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P61060021582 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนอนุสาวรีย์สิงห 2561 ไฟล์
366 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนอนุสาวรีย์สิงห์ หมู่ที่ 3 ต.ช้างเผือก 2561 ไฟล์
367 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการจ้างเหมาออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก 2561 ไฟล์
368 เทศบาลตำบลช้างเผือก ขอชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมประชาคมแบบประชารัฐ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 ไฟล์
369 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 2561 ไฟล์
370 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง จ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2561 ไฟล์
371 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก P61060028210 2561 ไฟล์
372 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก 2561 ไฟล์
373 ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 2561 ไฟล์
374 ประกาศเทศบาลลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก ถนนศูนย์โทรคมนาคม หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2561 ไฟล์
375 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก ถนนศูนย์โทรคมนาคม หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2561 ไฟล์
376 ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาคมระดับตำบล 2561 ไฟล์
377 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลช้างเผือก จัดโครงการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน ในการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2561 ไฟล์
378 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาทำงานขนขยะมูลฝอยไปกำจัด จากลานที่พักขยะมูลฝอยเทศบาลฯ 2561 ไฟล์
379 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก ถนนศูนย์โทรคมนาคม หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก 2561 ไฟล์
380 แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2561 ไฟล์
381 ร่างประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำงานขนขยะมูลฝอยไปกำจัดจากลานที่พักขยะมูลฝอยเทศบาลฯ 2561 ไฟล์
382 ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่สนใจสมัครเข้าเรียนในศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก 2561 ไฟล์
383 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการจ้างเหมาทำงานขนขยะมูลฝอยไปกำจัดฯ 2561 ไฟล์
384 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ซอย 4 หมู่ที่ 3 ต.ช้างเผื 2561 ไฟล์
385 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฝน 2561 ไฟล์
386 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ซอย 4 หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก 2561 ไฟล์
387 ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการจัดตั้งและขยายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยตามแนวพระราชดำริ 2561 ไฟล์
388 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมุลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน และขนาดเล็ก 2561 ไฟล์
389 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน และขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันท 2561 ไฟล์
390 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (P61100042721) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดใหญ่่ จำนวน 1 คัน และขนาดเล็ก จำนวน 2561 ไฟล์
391 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน และขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 2561 ไฟล์
392 การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 2561 ไฟล์
393 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ซอย 3 หมู่ที่ 3 ต 2561 ไฟล์
394 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 2561 ไฟล์
395 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ซอย 3 หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก 2561 ไฟล์
396 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (P61100143422) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ซอย 3 หมู่ที่ 3 ต.ช้างเผือก 2561 ไฟล์
397